ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ

 

1. Αίτηση ιδιοκτήτη του σκάφους.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι:

α) το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους και

β) ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός καθώς και η ΔΟΥ  στην οποία ανήκει.

3. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.

4. Τριπλότυπο 3 EURO (ο αριθμός τριπλοτύπου αναγράφεται εις την άδεια).

5. Τετραπλότυπο 5 EURO.

6. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων . Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο.

7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη.

8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη.

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

 

1. Διπλότυπο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου 14,67 EURO.

2. Προσκόμιση ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.

3. Τριπλότυπο 3 EURO.

4. Τετραπλότυπο 5 EURO.

5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.

6. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

1. Τριπλότυπο 3 EURO.

2. Τετραπλότυπο 5 EURO.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερομένου.

4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.