ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Άρθρο9

Μεταγραφή μικρού σκάφους

 

1.Για τη μεταγραφή, λόγω πώλησης από τον ιδιοκτήτη, υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)Αίτηση του αγοραστή. Αν το σκάφος είναι ερασιτεχνικό, η αίτηση γίνεται σύμφωνα με την αριθ.1037940/2350/0009Α/1641992 απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας(Β325/92).

β) Ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή.Το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι  θεωρημένο από τη ΔΟΥ για την καταβολή του αναλογούντος χαρτοσήμου καθώς και από αρμόδια Αρχή για το γνήσιο των υπογραφών  των  συμβαλλομένων, περιλαμβάνονται δε σ'αυτό απαραίτητατα ακόλουθα στοιχεία:

(1) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, ο Α.Φ.Μ.του αγοραστή και του πωλητή και οι αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους ΔΟΥ

(2)  το  όνομα, ο λιμένας και  ο αριθμός εγγραφής του σκάφους, οι διαστάσεις του και τα πλήρη στοιχεία της μηχανής του,  σε  περίπτωση μηχανοκίνητου σκάφους που πωλείται μαζί με τη μηχανή του. Σε περίπτωση που η κυριότητα μεταβιβάζεται χωρίς τη μηχανή, γίνεται ιδιαίτερη περί αυτού μνεία στο συμφωνητικό

(3) το τίμημα πώλησης και ο τρόπος αποπληρωμής

(4) η ημερομηνία και ο τόπος  σύνταξης του  ιδιωτικού συμφωνητικού.

 

γ) Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα  στην απόφαση υπ’αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/ 30.12.1998 (ΦΕΚ 5 Β΄/13.1.1999)».

 

δ)Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8τουν.1599/86) του πωλητή ή του αγοραστή ότι δεν έχει εκδοθεί ναυτολόγιο για το σκάφος ή πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο  (Ν.Α.Τ.),για σκάφος  πουέχει εκδοθεί  ναυτολόγιο.

 

ε)Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών,εφόσον το  σκάφος ελλιμενίζεται σε  δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ.δ.ήΑΕ  κοινήςωφέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του  ν.1599/86) του πωλητή ή του αγοραστή.

στ) Έγκριση αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ/νσης, Εποπτείας ή Γραφείου Αλιείας) του Υπουργείου Γεωργίας σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

ζ) Έγγραφη συναίνεση ΑΤΕ για τη μεταβίβαση σε περίπτωση που υπάρχει ενέχυρο υπέρ αυτής.

η) «(ΦΕΚ1535Β-2008 ΓΚΛ45 κατάργηση του παλιου θ και το η έγινε θ) Εφόσον ο αγοραστής είναι εταιρεία (Α.Ε., Ε.Ε.,Ο.Ε., Ε.Π.Ε.,) ,υποβάλλεταικαι καταστατικό με βεβαίωση σύστασης από Νομαρχία για τις Α.Ε. και από Πρωτοδικείο για τις Ε.Π.Ε.,  Ε.Ε. και Ο.Ε. Επιπλέον για τις Α.Ε. υποβάλλεται και πρακτικό διοικητικού συμβουλίου για το ποιος εκπροσωπείκαι  δεσμεύει αυτές σε περίπτωση δε  ΕΠΕ υποβάλλεται πρακτικό εταίρων. Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του  ν.1599/1986 του προσώπου που δεσμεύει την εταιρία, με την οποία δηλώνονται αφενός ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου  και  η διεύθυνση κατοικίας των εταίρων της εταιρίας, του διαχειριστή και προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία Υ.Δ. του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της και των διευθυνόντων και  εντεταλμένων συμβούλων αυτής, καθώς  και η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν, μέσα σε προθεσμία 30ημερών από την ημερομηνία μεταβολής.

Σε περίπτωση κατά την οποία στο ιδιωτικό συμφωνητικό αναγράφεται ότι η κυριότητα παρακρατείται από τον πωλητή μέχρις ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος, ως ιδιοκτήτης στην οικεία στήλη του βιβλίου καταχωρίζεται  ο αγοραστής και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας μέχρι την προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Σύντομη μνεία της παρακράτησης κυριότητας γίνεται με στυλό  κόκκινου χρώματος στη στήλη  "παρατηρήσεις" του Β.Ε.Μ.Σ. καθώς  και στην άδεια εκτέλεσης πλόων

2. «(αντ. και προσθ. ΦΕΚ1535Β-2008 ΓΚΛ45) Για τη μεταγραφή μικρού σκάφους «αιτία θανάτου» (εξ  αδιαθέτου διαδοχή),  όταν  δεν  υπάρχει  κληρονομητήριο,  υποβάλλεται αίτηση  του  ενδιαφερομένου  ως παράγραφος 1α του άρθρου αυτού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής κατά  περίπτωση δικαιολογητικά:

α) Δήλωση αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας με γενική ή ειδική αναφορά  − περιγραφή  του σκάφους από συμβολαιογράφο και ληξιαρχική  πράξη θανάτου. Αν δεν υπάρχει  δήλωση  αποδοχής μπορεί  να προσκομισθεί πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της  κληρονομίας ή κληροδοσίας από το Πρωτοδικείο  και ληξιαρχική  πράξη θανάτου,

β) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών  από τον αρμόδιο  Δήμο ή Κοινότητα,

γ) Δήλωση φόρου κληρονομίας και πιστοποιητικό της αρμόδιας  Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας,

δ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης,

ε) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας που αφορά  στην  κληρονομία ή κληροδοσία,

στ) Εφόσον πρόκειται  για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ’ αριθμ.  1009662/168/Α0012/3.2.2004 (ΦΕΚ 250

Β΄/2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα  στην απόφαση  υπ’ αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/30.12.1998 (ΦΕΚ 5 Β΄/13.1.1999).

ζ) τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) της  παραγράφου  1  του  άρθρου  αυτού, από τα οποία το δ) καθώς και το ε), αν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση του άρθρου  8 του ν. 1559/1986, υπογράφονται από τον αιτούντα κληρονόμο  ή κληροδόχο.

3. Για τη μεταγραφή μικρού σκάφους «αιτία θανάτου» (διαδοχή από διαθήκη), όταν δεν υπάρχει κληρονομητήριο, υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου ως παράγραφος 1α του άρθρου αυτού, στην οποία επισυνάπτονται  τα εξής κατά  περίπτωση δικαιολογητικά:

α) Δήλωση  αποδοχής  κληρονομίας ή κληροδοσίας με γενική  ή ειδική αναφορά − περιγραφή του σκάφους από συμβολαιογράφο  και ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αν δεν υπάρχει δήλωση αποδοχής μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της  κληρονομίας ή κληροδοσίας από το Πρωτοδικείο  και ληξιαρχική  πράξη θανάτου.

β) Αντίγραφο διαθήκης από το Πρωτοδικείο και Απόφαση  του  αρμόδιου  Δικαστηρίου, περί  κηρύξεως  της διαθήκης  ως κυρίας,

γ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας,  που αφορά  στην κληρονομία ή κληροδοσία,

δ) Δήλωση φόρου κληρονομίας και πιστοποιητικό της αρμόδιας  Δ.Ο.Υ., περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας,

ε) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος  υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ’ αριθμ.  1009662/168/Α0012/3..22004 (ΦΕΚ 250Β΄/2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα  στην απόφαση  υπ’ αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/30.12.1998 (ΦΕΚ 5 Β΄/13.1.1999).

στ) τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ), ε), στ), ζ) και η) της  παραγράφου 1  του  άρθρου  αυτού,  από τα οποία το δ) καθώς και το ε), αν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/86, υπογράφονται από τον αιτούντα κληρονόμο ή κληροδόχο.

4. Για τη μεταγραφή μικρού σκάφους «αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου διαδοχή ή διαδοχή από διαθήκη), όταν υπάρχει  κληρονομητήριο, υποβάλλεται αίτηση  του ενδιαφερομένου, ως παράγραφος 1α του άρθρου αυτού, στην οποία επισυνάπτονται:

α) το κληρονομητήριο

β) Δήλωση φόρου κληρονομίας και πιστοποιητικό της αρμόδιας  Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας,

γ) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος  και το  περιεχόμενο της  οποίας  καθορίζεται στην  υπουργική  απόφαση  (Υ.Α.) υπ’ αριθμ. 1009662/168/Α0012/3.2.2004 (ΦΕΚ 250 Β΄/2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στην απόφαση υπ’ αριθμ.1145339/6602/140/Ε0014/ 30.12.1998 (ΦΕΚ 5 Β΄/13.1.1999).

δ) τα  δικαιολογητικά των περιπτώσεων  δ), ε), στ), ζ) και  η) της  παραγράφου 1  του  άρθρου  αυτού,  από τα οποία το δ) καθώς και το ε), αν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν1559/86, υπογράφονται  από τον αιτούντα κληρονόμο ή κληροδόχο

5. Για τη μεταγραφή σκάφους λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης  δωρεάς  ή γονικής  παροχής θεωρημένο  από αρμόδια  ΔΟΥ και τα  δικαιολογητικά της  παραγράφου 1  του  άρθρου  αυτού,  πλην του  προβλεπόμενου στην περίπτωση β) αυτής.  Σε  περίπτωση κατά  την  οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο,  αντί  αυτού υποβάλλεται το οικείο  ιδιωτικό  έγγραφο,  το οποίο πρέπει να είναι  θεωρημένο  από την αρμόδια  ΔΟΥ και να συνοδεύεται  με πρωτόκολλο παράδοσης−παραλαβής του σκάφους  ή και μηχανής εκτός  από την περίπτωση κατά  την  οποία  η παράδοση  –  παραλαβή  αναφέρεται ρητά  στο έγγραφο αυτό.

6. Σε περίπτωση μεταγραφής λόγω αναγκαστικού πλειστηριασμού, ο υπερθεματιστής υποβάλλει την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης  κινητού  πράγματος (σκάφους ή και μηχανής) του συμβολαιογράφου, θεωρημένη  από αρμόδια  ΔΟΥ και τα  δικαιολογητικά της  παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πλην των προβλεπομένων στις περιπτώσεις  β), δ) και ε) αυτής.

7. Για τη μεταγραφή σκάφους με δικαστική  απόφαση (αναγνωριστική της  κυριότητας) απαιτείται η υποβολή της σχετικής  δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό γραμματέα του  ιδίου  δικαστηρίου περί μη άσκησης  ενδίκου  μέσου  κατ’  αυτής  και του  σχετικού αποδεικτικού επίδοσης  της  δικαστικής Απόφασης καθώς και η υποβολή των δικαιολογητικών της  παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, πλην του προβλεπόμενου στην περίπτωση (β) αυτή.

8. Για τη μεταγραφή μεταχειρισμένου σκάφους, πλην επαγγελματικού αλιευτικού, στην περίπτωση όμως που είχε  αγορασθεί, κατά  ποσοστό 100 %, από έμπορο για μεταγενέστερη μεταπώληση, η οποία πραγματοποιήθηκε, υποβάλλονται από τον νέο ιδιοκτήτη/αγοραστή τα ακόλουθα  δικαιολογητικά:

α) Αίτηση  του αγοραστή.  Αν το σκάφος  είναι  ερασιτεχνικό,  η αίτηση  γίνεται σύμφωνα  με την  υπ’ αριθμ.1037940/2350/0009Α/16.4.1992 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 325 Β΄).

β) τιμολόγιο αγοράς  του έμπορου που είχε  αγοράσει το μεταχειρισμένο σκάφος στο οποίο μεταξύ των άλλων αναγράφονται και όλα τα στοιχεία των εδαφίων  (1), (2) και (3) της παραγράφου  1β του άρθρου αυτού.

γ) Το παραστατικό που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου  1 του άρθρου 5.

δ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων  γ), δ), ε) και η) της παραγράφου  1 του άρθρου αυτού.

ε) Οι παλαιές άδειες εκτέλεσης πλόων και αλιείας του σκάφους,  εφόσον  υπάρχουν. Σε περίπτωση  απώλειάς τους υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986.

Η μεταγραφή που ρυθμίζεται από την  παράγραφο αυτή πραγματοποιείται στη Λιμενική Αρχή στο Λεμβολόγιο  ή Β.Ε.Μ.Σ. της οποίας είναι γραμμένο  το σκάφος, ενώ οι διατάξεις του  πέμπτου  εδαφίου (απώλεια  των παραστατικών) της  περίπτωσης  β) της  παραγράφου  1 του άρθρου 5, έχουν ανάλογη  εφαρμογή.

9. Με την καταχώριση της μεταγραφής του σκάφους η Λιμενική  Αρχή  καταχωρίζει τα  στοιχεία του  νέου ιδιοκτήτη στην  άδεια  εκτέλεσης πλόων του  σκάφους. Εφόσον η μεταγραφή αφορά σε ποσοστό άνω του 50% η άδεια  εκτέλεσης πλόων που είναι  σε ισχύ παύει να ισχύει, παραδίδεται στη  Λιμενική  Αρχή ή σε περίπτωση απώλειάς  της  υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση  του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 και εκδίδεται νέα στο όνομα του  νέου  ιδιοκτήτη με την  υποβολή μόνο του  δικαιολογητικού (υπεύθυνης δήλωσης) που αναφέρεται στην παράγραφο  1 α) (2) του άρθρου 16.

Τα στοιχεία του  νέου ιδιοκτήτη καταχωρίζονται και στην άδεια  αλιείας του σκάφους, εφόσον  υπάρχει».

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ (1 ΑΠΟ 3) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ (1 ΑΠΟ 2) ΥΔ. ΑΕΠ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

4..ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ (1 ΑΠΟ 2) ΥΔ. ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΗ

5. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΡΟΣ 1 ΑΓΟΡΑΣΤΗ

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΡΟΣ 2 ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

7. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΣ 1 ΑΓΟΡΑΣΤΗ